ராசி. பன்னீர்செல்வன்

ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Recent Posts

Thursday, 20 September 2018

 சில கழிப்புகளும் ஒரு நிர்வாணமும் 1.   K jyhsp Nghfr; nrhy;yptpl;lhh; vd;gjhy; fhuzPLfshyhd thliff; FbapUg;G. kjpa Neuj;J mik...
Read More

1

Tuesday, 15 May 2018

திருக்கல்யாணம்

திருக்கல்யாணம்  உடுக்கை உருளும் தாள லயத்தில் மரகதச் சிரிப்பின் வெளிச்ச இருளில் நடந்த களவின் பகல் தடயங்களாய் கூடல் நகரெங்கும் காணக்க...
Read More

Monday, 21 November 2016

ஒரு எளிய எழுத்தாளன் / விமர்சகனின் பரிந்துரைகள்

 புதுக்கோட்டை மாவட்ட தமிழ் நாடு அறிவியல் இயக்கம் புதுக்கோட்டையில் புத்தகத் திருவிழாவினை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது . 26.11.2016 முதல் 04.12.2...
Read More

Friday, 29 April 2016

NEET -MBBS/ BDS நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கான பாடத்திட்ட ம் 2017

அகில இந்திய அளவில் நடைபெறவிருக்கும் NEET எனப்படும் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வுக்குரிய  பாடத்திட்டம்     NEET -MBBS/ BDS நுழை...
Read More

Tuesday, 13 October 2015

இந்தியக் கோப்பைகள்

14.02.2015 அன்று புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற தமிழ் நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்க கலை இலக்கிய இரவில் நான் எழுதி வாசித்த...
Read More

Thursday, 1 October 2015

இந்தியக் கோப்பைகள்

14.02.2015 அன்று புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற தமிழ் நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்க கலை இலக்கிய இரவில் நான் எழுதி வாசித்த கவிதை ...
Read More