Posts

Image
புதுக்கோட்டை கணினித் தமிழ்ச்சங்கம் நடத்தும் நான்காவது “இணையத் தமிழ்ப்பயிற்சி முகாம்” வருக! வருக!!

கணினித்தமிழ்ச்சங்கம்புதுக்கோட்டை இணையத் தமிழ்ப்பயிற்சி முகாம் - 4 

இடம் – ஜெஜெ.கல்லூரி சிவபுரம், (மதுரைச்சாலை) புதுக்கோட்டை நாள்- அக்டோபர்-12,13 சனி,ஞாயிறு காலை 9மணி – மாலை 5மணி (அழைப்பிதழ் விரைவில், இது ஒரு முன்தெரிவிப்பே)
பங்கேற்பாளர்கள்இணையஇணைப்புடன் கூடிய செல்பேசி / மடிக்கணினிகொண்டுவருதல் நல்லது. மற்றவர்க்குசெய்துதர முயற்சி செய்வோம் இரண்டுநாள் மதியஉணவு, கையேடு, தேநீர்ச் செலவுக்காக  ரூ.200 (மாணவர்க்கு ரூ.100) நன்கொடை வரவேற்கப்படுகிறது.
பங்கேற்பாளர் விவரம் தந்து முன்பதிவு செய்தல் அவசியம்
தலைமை முனைவர் 
சில கழிப்புகளும் ஒரு நிர்வாணமும் 1.

Kjyhsp Nghfr; nrhy;yptpl;lhh; vd;gjhy; fhuzPLfshyhd thliff; FbapUg;G. kjpa Neuj;J mikjpapy; rpNyhd; NubNahtpd; xypr;rpj;jpuk; jto;e;J nfhz;bUe;jJ . nky;ypa GifNahL fye;j rhk;ghh; thrk; grpiaf; fpsg;gpaJ   ikaj;jpy; ,Ue;j nghpa Ntg;g kuj;jbapy; irf;fpis rhj;jpitj;Njd; (];lhd;l; gOJ). Ntg;g kuj;jpd; G+f;fs; cjph;e;J fk;gskha; fple;jd. czTNeuj;J fhf;iffs; te;J $bagb fiue;jd . Ntl;bia ,wf;fp rhpnra;J nfhz;L tyJ gf;fk; ,Ue;j %d;whtJ tPl;ilg; ghh;j;Njd;. Vw;fdNt me;j tPl;Lf;F ehd; te;jpUf;fpNwd;. mJ ney;Yf;fil rz;Kfk; vd;gthpd; tPL. mth; ehd; Ntiyghh;j;j Jzpf;fil Kjyhspapd; ez;gh;
  gs;spapWjp tFg;G Kbj;Jtpl;L Jzpf;filapy; Ntiyf;F Nrh;e;J tpl;Nld;. (gs;spapWjpapy; ehd; khtl;l Kjyplk; ngw;wpUe;jhYk; tPl;Lf;F mhprp gUg;Gf;fhf  ehd; Ntiyf;Fg; NghfNtz;bapUe;jJ.)me;j xUtUl fhyj;jpw;Fs;NsNa  Kjyhsp Fkhuz;zdplk; vdf;F nuhk;g ey;yngah;.  Kjypy; tpw;gidf;fTz;lhpy; epd;w ehd;  mg;NghJ fy;yhtpw;F mUfpy; cl;fhh;e;J  gpy; NghlTk; fzf;F vOjTk; Muk;gpj;jpUe;Njd;. kJiuf;F nf…