2011 - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Saturday, 17 December 2011

தொன்னூறுகளில் எனது கவிதைகள்

0   தவளையின் கனவில்      விரதப் பாம்புகள் .      வண்ணத்துப் பூச்சியின் கனவில்      கையில்லாச் சிறுவர்கள் .      மானின் கனவில்    ...
Read More

Friday, 16 December 2011

எண்பதுகளில் எனது கவிதைகள்-5

   பறையின் சித்திரங்கள்  1 இடிகளின் முழக்கம்     திசையெல்லாம் அதிர்கிறது    அனலில் காய்ச்சிய பறை . 2 உயிரற்றுக்    கிடக்கிறது  ...
Read More

Tuesday, 13 December 2011

எனது மேடைக் கவிதைகள் -1

தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் முதல் மாநில மாநாட்டினையொட்டி (புதுக்கோட்டை-மே 28-29 - 2010 )நடைபெற்ற  பொதுமேடை கலைவிழாக் கவியரங்கில்...
Read More

Sunday, 11 December 2011

எனது கவிதைகள்

எண்பதுகளில் எனது கவிதைகள்-4  ௦ ௦ 1    காட்டுச் சிறுவர்கள்        எண்ணி விளையாடுகிறார்கள்       பாம்பின் தடங்களை . 2   பனித்துளிகள்...
Read More

Saturday, 12 November 2011

Silent short story

nksdr; rpWfij mtSk; me;j VO ehl;fSk;     gbg;gjw;F Kd; xU Ntz;LNfhs;.          ,J nksdr;rpWfij . Ngr;R , th;zid , tpthpg;G , ctkk; , ...
Read More

Saturday, 5 November 2011

MY POEMS-90'S

தொன்னூறுகளில் எனது கவிதைகள் -1   1 ஆயபயன்  'புலி மானை துரத்தியது  மானும் மிரண்டு ஓடியது' 'பிறகேன் மானுக்கு அத்த...
Read More

Saturday, 29 October 2011

MY POEMS-3

எண்பதுகளில் எனது கவிதைகள் -3     1 அடுத்த ஊருக்கு வண்டி தள்ளும்      கழைக் கூத்தாடிகள்       வழித்துணையாய் நிலவு . 2 நட்சத்தி...
Read More

Saturday, 1 October 2011

MYPOEMS-2

எண்பதுகளில் எனது கவிதைகள் -2 1 .நதி நீரின் மீது     மெல்ல மிதந்து வருகிறது     அக்கரையின் மணியோசை  2 .வேகமாய் கீழே செல்லும்  ...
Read More

Monday, 8 August 2011

MY POEMS

எண்பதுகளில் எனது கவிதைகள்  1 படிவம்      பெயர் ;    ஆண் /பெண் ;    பிறந்த தேதி ;    மதம் ;    சாதி ;    தாழ்த்தப்பட்டவரா ?    ஆம் எனில்  ...
Read More

Thursday, 4 August 2011

எனது மொழிபெயர்ப்புகள்-1 இடதுசாரிகளிடமிருந்து எங்கள் வெளியேறலே தலித் இலக்கியத்தின் ஆரம்பம்

வெமுல எல்லய்யா நேர்காணல்                                                                        - டாக்டர் கே.புருஷோத்தம் - ஜே.பீமய்யா...
Read More