2012 - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Sunday, 23 September 2012

துணை உறுப்புகள்

கண்களை  மேசையின் மேல் வைத்தேன் காலத்தை  அதன் அருகிலேயே  வைத்தேன் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுவிடாதபடி சட்டையை  தொங்க விட்டபோது எழுத்துகள் கொட்டி...
Read More

Thursday, 3 May 2012

  jkpo;ehL Kw;Nghf;F vOj;jhsh; fiyQh;fs; rq;fk; (Myq;Fb fpis- GJf;Nfhl;il khtl;lk; jkpo;ehL )[Piy 2008y; elj;jpa fiy ,yf;fpa ,utpy; ehd; ...
Read More