தொன்னூறுகளில் எனது கவிதைகள் -3 - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Thursday, 5 January 2012

தொன்னூறுகளில் எனது கவிதைகள் -3


0 
  ;mq;nfy;yhk; kz;zpy;jhd; Gijf;fpwhh;fs;
  vq;nfq;Fk; mg;gbj;jhd;.

  mq;nfy;yhk; Rtw;wpy;jhd; Mzpmbj;J
  glq;fs; khl;Lfpwhh;fs;
  vq;nfq;Fk; mg;gbj;jhd.;

  mq;nfy;yhk; epidTr;rpd;dq;;fis
  fl;blg;nghUs;fshYk; rpiyfshYk;
  vOg;gp itf;fpwhh;fs;
  vq;nfq;Fk; mg;gbj;jhd;.

  ,q;F kl;Le;jhd;
  ,we;J Nghd Mzpd; cliy
  ngz;Zf;Fs; Gijf;fpwhh;fs;.

  ,q;F kl;Le;jhd;
  ,we;J Nghd Mzpd; glq;fis
  ngz;zpd; neQ;rpy;
  Mzp mbj;J khl;Lfpwhh;fs;.

  ,q;F kl;Le;jhd;
    ,we;J Nghd Mzpd; epidTr;rpd;dj;ij
  ngz;zpd; Jauq;fshy; fl;bitf;fpwhh;fs;.

  ,e;j nts;isg;gpukpLfs;
  njhd;Wnjhl;L tUk;

  ehfhpfj;jpd; mrpq;fq;fs;

  th
  ,e;j nts;isg;gpukpLfis cilg;Nghk;
  vjph;j;J tUk; gpzq;fis cijg;Nghk;.No comments:

Post a Comment