கரை காரர்கள் - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Monday, 16 January 2012

கரை காரர்கள்


    ngUkhs;Fsk;
    vq;fs; Chpd; nghpaFsk;

    fpof;Ff;fiu gpzq;fs; vhpj;J
    fUkhe;jpuk; Kjyhd fhhpaq;fs; nra;a,
    Nkw;Ff;fiu ngz;fSf;F kl;Lk;,
    tlf;Ff;fiu Mz;fs; Fspf;f,
    njw;F%iy Nrhpf;F.

    xUNghJk;
    fiukhwp Fspj;jjpy;iy ahUk;.
    mfhy Ntisfspy;
    mUfhikr; rhiyfspy; tUk;
    ghutz;b Xl;bfs;
    fhy;myk;gf; $l fiukhwpg; Nghtjpy;iy

    mk;kd; njg;gj;jpy; mkh;e;J tUk;
    jpUtpoh ehspy; kl;Lk;
    fiukhw;wk; fr;rpjkha; elf;Fk;.

    Nkw;Ff;fiu te;j thypgh;fs;
    ikj;Jdpfs; kQ;rs; Nja;j;J Fspj;j
    kUjhzpr; rptg;ig
    miyte;J njhl;Lj;jltpr; nry;tij
Vf;fj;Jld; ghh;g;ghh;fs;...
    murkuj;Jg; gps;isahiu Kiwj;jgb.

    tlf;Ffiu te;j ,sk;ngz;fs;
    fhisah; Fspj;j jz;zPh; gl;lTld;
    cs;sq;fhypy; VWk; epidTr;;#l;by;
    cUfpg; Nghthh;fs;.  

    fpof;F fiuapNyh Koq;fhy; jz;zPhpy;
    rhkp ghh;f;f epw;ghh;fs;. gaNkJkpd;wp.

    njw;F %iyapy;
    njw;F %iyapy;

    njg;gk; ghh;f;f te;j
    ntspA+h; $l;lk; kl;Lk;.


 ( 23.10.2010 y; GJf;Nfhl;ilapy; eilngw;w
rhfpj;amfhlkpapd; ftpQh;fs; re;jpg;G epfo;tpy;
ehd; thrpj;j ftpij. )   1 comment:

  1. கரைமாற்றம் நடந்தாலே கரையும் சாதி...

    ReplyDelete