'ஜன கண மன' முடிவல்ல தோழர்களே. அது ஆரம்பம் . - ராசி. பன்னீர்செல்வன்

பன்னீர்செல்வன் அதிபா பக்கங்கள்

Friday, 21 February 2014

'ஜன கண மன' முடிவல்ல தோழர்களே. அது ஆரம்பம் .

நம் தேசிய கீதத்தை பாடுவது தொடர்பாக இந்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அரசாணைகளையும் அவற்றில் உள்ள அனைத்து விதிகளையும் படித்து விட்டேன் .

அதில் எந்த ஒரு இடத்திலும் தேசிய கீதத்தை கடைசியில் தான் 
பாடவேண்டும் என்ற எந்த விதியும் இல்லை .

இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் பள்ளிகளில் தேசிய கீதத்தை ஆரம்பத்திலேயே குழுவாகப் பாடி அந்நாளின் 
பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்று அரசாணையின்
அத்தியாயம் மூன்றில் விதி 5ன் படி சொல்லப்பட்டுள்ளது .

'ஜன கண மன' முடிவல்ல தோழர்களே. அது ஆரம்பம் .

ORDERS RELATING TO THE NATIONAL ANTHEM OF INDIA
------------------------------------------------------------------------
The National Anthem of India is played or sung on various occasions.
Instructions have been issued from time to time about the correct versions of theAnthem, the occasions on which these are to be played or sung, and about theneed for paying respect to the anthem by observance of proper decorum on suchoccasions. The substance of these instructions has been embodied in thisinformation sheet for general information and guidance.

I. THE NATIONAL ANTHEM - FULL AND SHORT VERSIONS
-------------------------------------------------------------------
(1) The composition consisting of the words and music of the first stanza of
the late poet Rabindra Nath Tagore’s song known as “Jana Gana Mana” is
the National Anthem of India. It reads as follows: -
Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
uchchala-jaladhi-taranga
Tava Subha name jage, tave subha asisa mage,
gahe tava jaya-gatha.
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, Jaya he, Jaya he,
jaya jaya jaya jaya he.
The above is the full version of the Anthem and its playing time is
approximately 52 seconds.

(2) A short version consisting of the first and last lines of the National
Anthem is also played on certain occasions. It reads as follows:
Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, jaya he, jaya he,
Jaya jaya jaya jaya he.
Playing time of the short version is about 20 seconds.

(3) The occasions on which the full versions or the short version will be
played have been indicated at the appropriate places in these instructions.

II. PLAYING OF THE ANTHEM

(1) The full version of the Anthem shall be played on the following
occasions: -

i) Civil and Military investitures;

ii) When National Salute (which means the Command “Rashtriya
Salute – Salami Shastr” to the accompaniment of the National
Anthem is given on ceremonial occasions to the President or to the
Governor/Lieutenant Governor within their respective States/
Union Territories;

iii) During parades – irrespective of whether any of the dignitaries
referred to in (ii) above is present or not;
iv) On arrival of the President at formal State functions and other
functions organized by the Government and mass functions and on
his departure from such functions;
v) Immediately before and after the President addresses the Nation
over All India Radio;

vi) On arrival of the Governor/Lieutenant Governor at formal State
functions within his State/Union Territory and on his departure
from such functions;

vii) When the National Flag is brought on parade;

viii) When the Regimental Colours are presented;

ix) For hoisting of colours in the Navy.

(2) The short version of the Anthem shall be played when drinking toasts in
Messes.

(3) The Anthem shall be played on any other occasion for which special
orders have been issued by the Government of India.

(4) Normally the Anthem shall not be played for the Prime Minister, though
there may be special occasions when it may be played.

(5) When the National Anthem is played by a band, the Anthem will be
preceded by a roll of drums to assist the audience to know that the
National Anthem is going to be played, unless there is some other specific
indication that the National Anthem is about to be played, as for example,
when fanfares are sounded before the National Anthem is played, or when
toasts are drunk to the accompaniment of the National Anthem or when
the National Anthem constitutes the National Salute given by a Guard of
Honour. The duration of the roll, in terms of marching drill, will be 7
paces in slow march. The roll will start slowly, ascend to as loud a volume
as possible and then gradually decreases to original softness, but
remaining audible until the seventh beat. One beat rest will then be
observed before commencing the National Anthem.

III. MASS SINGING OF THE ANTHEM

(1) The full version of the Anthem shall be played accompanied by mass
singing on the following occasions: -

(i) On the unfurling of the National Flag, on cultural occasions or
ceremonial functions other than parades. (This could be arranged
by having a choir or adequate size, suitably stationed, which would
be trained to coordinate its singing with the band etc. There should
be an adequate public audition system so that the gathering in
various enclosures can sing in unison with the choir);

(ii) On arrival of the President at any Government or Public function
(but excluding formal State functions and mess functions) and also
immediately before his departure from such functions.

(2) On all occasions when the National Anthem is sung, the full version shall
be recited accompanied by mass singing.

(3) The Anthem may be sung on occasions which, although not strictly
ceremonial, are nevertheless invested with significance because of the
presence of Ministers etc. The singing of the Anthem on such occasions
(with or without the accompaniment of an instruments) accompanied by
mass singing is desirable.

(4) It is not possible to give an exhaustive list of occasions on which the
singing (as distinct from playing) of the Anthem can be permitted. But
there is no objection to the singing of the Anthem accompanied by mass
singing so long as it is done with due respect as a salutation to the
motherland and proper decorum is maintained.(5) In all schools, the day’s work may begin with community singing of the
Anthem. School authorities should make adequate provision in their
programmes for popularising the singing of the Anthem and promoting
respect for the National Flag among students.


IV. PLAYING OF FOREIGN ANTHEMS

(1) At receptions to foreign dignitaries in India at which the giving of
National Salute has been prescribed, full version of the National Anthem
of the visiting dignitary’s country should be played first, followed by the
full version of the National Anthem of India.

(2) At dramatic, film or other cultural festivals organised by a diplomatic or
consular representative of a foreign country in India, the National Anthem
of the foreign country concerned may be played with the National
Anthem of India. The foreign Anthem should be played first followed
immediately by the Indian Anthem.

(3) At functions arranged by foreign Missions for celebrating their National
Days, the National Anthem of the country holding the function may be
played or sung. On theses occasions if the President of India is
represented by a Chief Guest not below the rank of a Cabinet Minister of
the Central Government or by the Lieutenant Governor of Delhi (if the
function is held in Delhi) the National Anthem of India may be played
first followed by the playing of the National Anthem of the country
hosting the function. This procedure will also be followed if the function
includes proposing of the toasts to Heads of States i.e. the Indian Anthem
should be played immediately after the toast has been proposed to the
President of India and the National Anthem of the foreign country should
be played immediately after the toast to Head of that country is proposed.
In case National Anthem of India and of the country hosting the function
have been played at the beginning of the function, there will be no need to
play the Anthem of either or both the countries if any toasts are proposed.

Note: When the National Anthem is required to be played immediately
before or after the National Anthem of a foreign country, as laid down in
Section IV above, there should be no simultaneous singing of the National
Anthem. However, mass singing of the National Anthem should be
required when it is played immediately before or after the Anthem of
another country in the event that the visiting dignitary and his delegation
are singing their own National Anthem.

V. GENERAL
(1) Whenever the Anthem is sung or played, the audience shall stand to
attention. However, when in the course of a newsreel or documentary the
Anthem is played as a part of the film, it is not expected of the audience to
stand as standing is bound to interrupt the exhibition of the film and
would create disorder and confusion rather than add to the dignity of the
Anthem.

(2) As in the case of the flying of the National Flag, it has been left to the
good sense of the people not to indulge in indiscriminate singing or
playing of the Anthem.
*******
Ministry of Home Affairs
Public Section

1 comment:

  1. நல்ல பதிவு..
    அருமையான தகவல்

    ReplyDelete